درباره ما


مرتضی فخاردفاع شخصی چیست ؟


وبسایت دفاع شخصی به مدیریت مرتضی فخار، مربی و مدرس دفاع شخصی، اولین ارایه کننده خدمات آموزشی (آموزش مهارتهای فردی دفاع شخصی ) می باشد. هدف از ایجاد این وبسایت ارائه مقالات و فیلم های آموزشی مهارت های دفاع شخصی به دو صورت رایگان و غیررایگان برای کلیه بازدیدکنندگان گرامی میباشد.