گالری

مدرس توسعه مهارتهای فردی رزمی

برگزاری دوره های دفاع شخصی

مرتضی فخار-کرج-آیکیدو-دفاع شخصیمرتضی فخار-کرج-آیکیدو-دفاع شخصی

نماینده آیکیدو البرز